Algemene Voorwaarden Bergenbalans

 

 1. Algemeen

 

Artikel 1.1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bergenbalans: hierna steeds te noemen Bergenbalans.
 2. de Verhuurder: Bergenbalans in de hoedanigheid van verhuurder van huis en/of verhuurder van locatie.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die van Bergenbalans huis en/of locatie huurt of trajectdiensten afneemt.

3.1 Zakelijke Opdrachtgever : de opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

3.2 Consument : De Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

3.3 Huurder: de Opdrachtgever die met ons een overeenkomst sluit met betrekking tot huur van het huis

 1. Diensten van Bergenbalans zijn onder andere:

4.1 Verhuur van huis
4.2 Verhuur van locatie, waaronder ook met de Opdrachtgever faciliterende andere diensten afgesproken kunnen worden.
4.3 Bergenbalans Traject: het begeleiden van Opdrachtgevers door middel van diverse activiteiten, diensten en producten, zoals onder andere Meditaties, Reiki, Voetreflexmassage, Bio resonantie, Activatie ( = actieve meditatie) o.b.v. Geometrie, Bergwandelingen, Ervaringsleer in de ruimste zin des woords.

 1. Overeenkomst: een schriftelijk contract tussen Opdrachtgever/deelnemer en Bergenbalans betreffende een overeengekomen verhuur of dienstverlening.

Artikel 1.2 Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van, of met Bergenbalans en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Bergenbalans, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
  2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.
  4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Bergenbalans en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht genomen wordt.
  5.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
  6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
  7. Indien Bergenbalans niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Bergenbalans in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 1.3 Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Bergenbalans zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien de dienst en/of het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Bergenbalans kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Bergenbalans daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bergenbalans anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bergenbalans niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 1.4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Bergenbalans is gerechtigd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
a. de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst Bergenbalans ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
c. de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d. door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Bergenbalans kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
e. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Bergenbalans kan worden gevergd.
2. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Bergenbalans gerechtigd tot het in rekening brengen van de schade en de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bergenbalans op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Bergenbalans de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Bergenbalans op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Bergenbalans, zal Bergenbalans in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Bergenbalans is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Bergenbalans zal de Opdrachtgever zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Bergenbalans genoemde termijn te voldoen, tenzij Bergenbalans anders aangeeft.
6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Bergenbalans vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Bergenbalans op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 1.5 Betaling en incassokosten

1. De wijze van betaling van de diensten verleend door Bergenbalans staan in de voor die dienst geldende Algemene Voorwaarden.
2.  Indien de Opdrachtgever na de afgesproken vervaldag niet heeft voldaan, dan is de Opdrachtgever in verzuim en is zij aan Bergenbalans over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Bergenbalans worden opgeschort, dit zonder dat Bergenbalans dientengevolge jegens Opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Bergenbalans in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

 1. Is de Opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Bergenbalans of schiet de Opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Bergenbalans te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de Opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.
 2. Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Bergenbalans gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

 

Artikel 1.6 Overmacht

1. Bergenbalans is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, overheidsmaatregelen, epidemieën en pandemieën, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van Bergenbalans, voorzien of niet-voorzien, waarop Bergenbalans geen invloed kan uitoefenen, en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden, doch waardoor Bergenbalans niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
3. Bergenbalans heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Bergenbalans zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Bergenbalans kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Indien Bergenbalans ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bergenbalans gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 1.7 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de overeenkomst betrokken wederpartij aldaar woonplaats heeft.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Bergenbalans is uitsluitend bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Bergenbalans het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
20.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 Artikel 1.8 Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de overeengekomen opdracht en zijn als zodanig vermeld op de website van Bergenbalans.

  

 1. Verhuur van huis

Artikel 2.1 Toepasselijkheid

1. De artikelen van dit gedeelte van de algemene voorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot verhuur van het huis.
2. Huurder: de Opdrachtgever die met ons een overeenkomst sluit met betrekking tot huur van het huis.
3. Huis: het te huren huis: Locatie en adres

Artikel 2.2 Reservering

1. Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
2. Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u van ons binnen 5 dagen een bevestiging, de algemene voorwaarden en een factuur. Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen. Indien u binnen 10 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
3. Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van het huis voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.
4. Bij de bevestiging van de reservering stuurt Bergenbalans u toe: de factuur, het informatieboekje over het huis, de inventarislijst en de algemene voorwaarden.

Artikel 2.3 Betaling

1. Wij verzoeken u om 25 % van de huursom binnen 14 dagen na de factuurdatum aan ons over te maken. De andere 75% dient u 1 maand voor de aankomstdatum aan ons te hebben betaald. Indien uw reservering ligt binnen 1 maand voor de aankomstdatum moet u bij ontvangst van de factuur 100% van het factuurbedrag ineens aan ons overmaken.
2. De aanbetaling en/of betaling dient u over te maken naar de IBAN: …… t.n.v. Bergenbalans te Hoensbroek onder vermelding van het factuurnummer.
3. Met het voldoen van een termijn van of de hele huursom bevestigt u dat u het informatieboekje, de inventarislijst en de algemene voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.
4. Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 2.4 Borgsom

1. De borgsom bedraagt € 150,00 bij verhuur aan 1 tot 4 personen en € 300,- bij 5 tot 8 personen. De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten – in de meest ruime zin van het woord – die wij kunnen lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder als goed huurder en degene(n) die de huurder vergezellen.
2. De borgsom moet tezamen met de eerste aanbetaling van de huursom worden voldaan. In het geval de borgsom niet wordt voldaan, zijn wij gerechtigd de huurder de toegang tot het huis te ontzeggen. Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft, zijn wij bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/huis en/of overige kosten) van ons op de huurder binnen 14 dagen na vertrek teruggestort. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet teniet gedaan.

Artikel 2.5 Ontvangst sleutel

1. De sleuteloverdracht vindt plaats door de vertegenwoordiger van Bergenbalans in het huis op de aankomsttijd tussen 16.00 uur en 19.00 uur. Mocht de sleuteloverdracht niet persoonlijk door de vertegenwoordiger van Bergenbalans kunnen plaatsvinden, dan krijgt de huurder van Bergenbalans de plaats waar de sleutel ligt per mail of via SMS.
2. De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel onder zich te houden of te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht de huurder dat toch doen dan is de huurder een boete verschuldigd van €500, onverminderd de werkelijke kosten. De sleutel van het huis wordt door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van ons. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van € 25,00.
2. Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten.
3. Wanneer de huurder en/of overige gebruikers zich hebben buitengesloten van het huis wordt hiervoor € 25,00 in rekening gebracht. Dit wordt verrekend met de terug storting van de borgsom. Ter controle vragen wij de huurder zich eerst te legitimeren voordat de kopie sleutel wordt overhandigd.

Artikel 2.6 Annulering

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende regels:
1. Bij annulering binnen 24 uur na boeken heeft een gast recht op volledige restitutie van het boekingsbedrag.
2. Bij annulering tot de 42ste dag voor aanvang van het verblijf bedragen de annuleringskosten 30% van het boekingsbedrag.
3. Bij annulering vanaf de 42ste tot de 28ste dag voor aanvang van het verblijf bedragen de annuleringskosten 60% van het boekingsbedrag.
4. Bij annulering vanaf de 28ste dag tot de eerste verblijfsdag bedragen de annuleringskosten 90% van het boekingsbedrag.
5. Bij annulering op de eerste verblijfsdag of later bedragen de annuleringskosten 100% van het boekingsbedrag.

Artikel 2.7 Verblijf in het huis

 1. Bergenbalans heeft haar locatie en omgeving met zorg gekozen. Het huis ligt op 1100 meter in het hooggebergte. Van de huurder wordt verwacht dat de huurder de locatie en omgeving met zorg behandelt. Tevens wordt van de huurder verwacht dat de huurder zich bewust is van de omgeving, klimaat en weersomstandigheden van het huis en daar ook naar handelt.
  Ook dient de huurder de aanwijzingen van de autoriteiten op te volgen in alle situaties, zeker in het geval van extreme weersomstandigheden en noodsituaties. Men moet daarbij denken onder andere maar niet gelimiteerd aan goed schoeisel voor wandelingen, alleen gemarkeerde wandelpaden te gebruiken.
 2. Huurperiode en regels tijdens huurperiode
  a. Aankomsttijd tussen 16.00 en 19.00 uur op de aankomstdag.
  Op de dag van vertrek is de vertrektijd tussen 7.00 uur en 10.00 uur.
  b. Het huis is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.
  c. Buiten mag geen open vuur worden toegepast.
  d. De huursom is inclusief eindschoonmaak en bedlinnengoed.
  e. Barbecueën met de aanwezige barbecue is toegestaan (deze dient voor vertrek van de woning schoon achtergelaten te zijn). Het gebruik van gas, water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u hier spaarzaam mee om te gaan.
  f. Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.
  g. Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van 8 personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden. Bij toestemming voor een extra persoon, wordt één extra bed geplaatst.
  9. Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binnen inventaris -behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten- is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Artikel 2.8 Aansprakelijkheid/ klachten/ schade / verzekering

1. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van de juiste reis-, annulerings-, ziekte-, ongevallen- en risicoverzekeringen.
De huurder dient zelf zorg te dragen voor de reiskosten naar de bestemming.
2. De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in het gehuurde vakantiehuis volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Bergenbalans raadt u dan ook aan bij aankomst het huis en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert, meld u dit dan direct bij Bergenbalans.
3. Bergenbalans aanvaardt geen aansprakelijkheid voor zaken, die te maken hebben met extreme weersomstandigheden en omstandigheden, die zich hierdoor kunnen voordoen.
4.  Bergenbalans aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengenvolge van het verblijf in het huis. Bergenbalans aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de toegangs- en hoofdwegen e.d. in de omgeving van het huis. Bergenbalans aanvaardt geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van internet.
5. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van Bergenbalans. Indien zich gebreken voordoen, dient de huurder Bergenbalans hiervan direct in kennis te stellen en onze instructies zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel door huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door Bergenbalans tegen overlegging van gespecificeerde rekeningen aan huurder worden terugbetaald.
6. Mocht de huurder alsnog een klacht willen indienen, dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van het huis schriftelijk en gemotiveerd bij Bergenbalans te worden ingediend.

Artikel 2.9 Vertrek en eindschoonmaak

 Het huis dient op de volgende wijze worden achtergelaten. Zie hiervoor ook het informatieboekje dat de huurder is toegestuurd en in de woning aanwezig is:

 • Het huis veegschoon achterlaten
 • Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kasten geplaatst
 • Het linnengoed opgevouwen en neergelegd bij de badkamer beneden
 • Afwasmachine en koelkast schoon en leeg achterlaten
 • Geen etenswaren achterlaten in de kasten
 • Tuinmeubilair en kussens graag binnen zetten
 • De vuilnisbakken geleegd; het afval dient gesorteerd te zijn; het bioafval dient in de compostcontainer gestort te worden
 • Eventueel breukwerk en/of schade melden bij de verhuurder
 • Tuinmeubelen terug op de plaats van herkomst.
 1. Verhuur locatie

 

Alle zaken met betrekking tot de huur van het huis zie Deel 2

Alles wat te maken heeft met afspraken met de Opdrachtgever omtrent faciliterende andere diensten wordt in dit deel beschreven.

Artikel 3.1 Uitvoering van de overeenkomst van de verhuur van locatie

 1. Bergenbalans zal naast de huur van het huis faciliterende andere diensten verrichten voor Opdrachtgever, zoals is gespecificeerd in de overeenkomst tussen Bergenbalans en Opdrachtgever.
 2. Bergenbalans zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
  3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bergenbalans het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bergenbalans aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bergenbalans worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bergenbalans zijn verstrekt, heeft Bergenbalans het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
  5. Bergenbalans is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Bergenbalans is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar hoorde te zijn.
  6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Bergenbalans de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 3.2. Contractduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Bergenbalans derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 3.3 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Bergenbalans zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Bergenbalans de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Bergenbalans daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal Bergenbalans geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 3.4 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 3.5 Intellectuele eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.4 van deze voorwaarden behoudt Bergenbalans zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Bergenbalans verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Bergenbalans worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
3. Bergenbalans behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 3.6 Opzegging

1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 30 dagen in acht te nemen.

Artikel 3.7. Ontbinding van de overeenkomst

1. De vorderingen van Bergenbalans op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
– na het sluiten van de overeenkomst aan Bergenbalans ter kennis gekomen omstandigheden geven Bergenbalans goede grond te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
– indien Bergenbalans de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is Bergenbalans bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Bergenbalans schadevergoeding te vorderen.

Artikel 3.8 Gebreken; klachttermijn

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Bergenbalans.

 1. Indien een klacht gegrond is, zal Bergenbalans de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
  3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Bergenbalans slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 3.11.

Artikel 3.9 Honorarium

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Bergenbalans, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4. Het in lid 3 genoemde honorarium, alsmede eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan zes maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
6. Indien Bergenbalans met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Bergenbalans niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Bergenbalans mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Bergenbalans kan aantonen dat zich tussen het moment van de aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.

Artikel 3.10 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Bergenbalans aan te geven wijze.
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van Bergenbalans en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Bergenbalans onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 3.11 Verplichtingen Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van de juiste reis-, annulerings-, ziekte-, ongevallen- en risicoverzekeringen.
  De Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de reiskosten naar de bestemming.

Artikel 3.12 Aansprakelijkheid

1. Indien Bergenbalans aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid,  voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2.. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Bergenbalans beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd van zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bergenbalans of zijn ondergeschikten en/of de door Bergenbalans ingeschakelde derden.
5. Bergenbalans is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 1. Bergenbalans Traject

Alle zaken met betrekking tot de huur van het huis zie Deel 2

Alles wat te maken heeft met afspraken met de Opdrachtgever omtrent Bergenbalans Traject wordt in dit deel beschreven.

Artikel 4.1 Uitvoering van de overeenkomst Bergenbalans Traject

 1. Bergenbalans Traject: het begeleiden van Opdrachtgevers door middel van diverse activiteiten, diensten en producten, zoals tussen Bergenbalans en Opdrachtgever overeengekomen is.
  2. Bergenbalans zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en met de nodige zorgvuldigheid uitvoeren. Met Bergenbalans gesloten overeenkomsten leiden voor Bergenbalans tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bergenbalans het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bergenbalans aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bergenbalans worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bergenbalans zijn verstrekt, heeft Bergenbalans het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
  5. Bergenbalans is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Bergenbalans is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar hoorde te zijn.

 

Artikel 4.2 De Overeenkomst

 1. Aanmelden voor Bergenbalans Traject geschiedt uitsluitend via de door Bergenbalans aangegeven wijze. Opdrachtgever kan contact opnemen via de telefoon of e-mail voor

meer informatie maar zal zich op de door Bergenbalans aangegeven wijze moeten aanmelden.

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Bergenbalans een bevestiging van de aanmelding heeft verstuurd.
  3. Het versturen van een bevestigingsmail is geen garantie voor deelname aan een Bergenbalans Traject. Bergenbalans stuurt veertien (14) dagen na het versturen van de bevestigingsmail

een email om de deelname aan de Bergenbalans Traject te bevestigen of te annuleren.

 1. Als Bergenbalans een bevestiging naar de Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Bergenbalans kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. Indien de Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de bevestigingsmail van Bergenbalans dan maken zij geen deel uit van de overeenkomst, tenzij Bergenbalans deze

schriftelijk bevestigt.

Artikel 4.3 Deelname aan een Bergenbalans Traject

 1. Indien een Bergenbalans Traject wordt geboekt is deelname aan het Bergenbalans Traject geen garantie. Bergenbalans hecht veel waarde aan een goede groepsdynamiek. Het is mogelijk dat Bergenbalans een potentiële Opdrachtgever vraagt om een vragenlijst in te vullen en/of een telefonisch gesprek te voeren voordat de deelname kan worden bevestigd.
 2. Indien een potentiële Opdrachtgever niet binnen de groepsdynamiek past wordt deelname geweigerd. Bij weigering wordt de overeenkomst zoals omschreven in artikel 4.2 lid 2 van rechtswege ontbonden.
 3. De Opdrachtgever dient zelf te zorgen voor een adequate reis-, ongevallen- en annuleringsverzekering. De reisverzekering is verplicht en behoort minimaal een dekking te bevatten voor geneeskundige kosten en ongevallen.
  4. De Opdrachtgever neemt geheel op eigen risico deel aan een activiteit.

Artikel 4.4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Bergenbalans zijn diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien de Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

2.. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Bergenbalans hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Bergenbalans dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 4.5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om het Bergenbalans Traject te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
  2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Bergenbalans zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
  3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Bergenbalans de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

  Artikel 4.6 Betalingsvoorwaarden

  1. Betaling van de factuur dient voor Bergenbalans Traject voldaan te zijn en de boeking is daarmee definitief gereserveerd, tenzij anders is overeengekomen.
  2. De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen en staat vermeld op de factuur, tenzij anders is overeengekomen.
  3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gehele factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.

Artikel 4.7. Annulering

1. Annulering door de Opdrachtgever van het Bergenbalans Traject kan tot 4 weken voor aanvang van de aangegeven datum op de website van de activiteit kosteloos geschieden. Bij niet annulering door de Opdrachtgever vindt geen restitutie plaats van het reeds betaalde factuurbedrag van het Bergenbalans Traject.

 1. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de aangegeven datum op de website van het Bergenbalans Traject vindt restitutie plaats van 50% van het reeds betaalde factuurbedrag: bij annulering binnen een week vindt geen restitutie plaats.
 2. Ingeval de Opdrachtgever na aanvang van het Bergenbalans Traject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Bergenbalans, anders rechtvaardigen.

 

Artikel 4.8 Geheimhouding

 1. Bij een Bergenbalans Traject zijn beide partijen verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Bij een Bergenbalans Traject zal de focus voornamelijk liggen op het bespreken van de activiteiten, diensten en producten; er zullen echter ook momenten zijn waarop persoonlijke zaken ter sprake komen. Uiteraard mag de Opdrachtgever van Bergenbalans verwachten dat deze hier op een vertrouwelijke wijze mee om zal gaan. Tevens wordt van de Opdrachtgever verwacht dat deze op een vertrouwelijke wijze omgaat met eventuele persoonlijke informatie van de andere groepsleden.

 

Artikel 4.9 Aansprakelijkheid.

 1. Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt Bergenbalans nadrukkelijk aan om eerst een arts of psycholoog te raadplegen. Bergenbalans Traject kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen en is dan ook niet bedoeld als vervanging van reguliere behandelingen.
 2. Bent u onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener, gebruikt u medicijnen voor uw geestelijke gesteldheid, geef dit dan aan bij het sluiten van de overeenkomst voor het Bergenbalans Traject.

3.Bergenbalans is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade, van welke aard ook, indien Bergenbalans bij de uitvoering van het Bergenbalans Traject is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie en/of gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Bergenbalans duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.

 1. Bergenbalans is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de Opdrachtgever, al dan niet in overleg met Bergenbalans heeft genomen. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van het Bergenbalans Traject als de periode daarna.
 2. Opdrachtgever dient zelf te beoordelen of zij bij deelname aan een Bergenbalans Traject fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Deze activiteiten zijn voor risico van de Opdrachtgever; Bergenbalans is hiervoor niet aansprakelijk.
 3. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor goed schoeisel, kleding, die voldoende bescherming biedt aan de weers- en overige omstandigheden.
 4. Van de Opdrachtgever wordt verwacht dat zij zich houden aan de door Bergenbalans gegeven instructies met betrekking tot de gebruikte materialen, de omgeving en de weersomstandigheden. Bergenbalans is nimmer aansprakelijk voor letsels als gevolg van (verkeerd) gebruik door Opdrachtgever en/of het niet opvolgen van door Bergenbalans gegeven instructies.

Artikel 4.10 Verplichtingen Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van de juiste reis-, annulerings-, ziekte-, ongevallen- en risicoverzekeringen.
  De Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de reiskosten naar de bestemming.

Artikel 4.11 Klachtenprocedure

Klachten voorafgaand aan, tijdens of na het Bergenbalans Traject over de verrichte diensten, dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan Bergenbalans. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat Bergenbalans in staat is zo adequaat mogelijk te reageren. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, is de rechter van de zittingsplaats van het arrondissement, waaronder de woonplaats van Bergenbalans valt, bij uitsluiting bevoegd om van de geschillen kennis te nemen.

 

Artikel 4.11. Eigendomsvoorbehoud

Alle door Bergenbalans geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel mede begrepen testen, kaarten, spellen, boeken, oefeningen enz., blijven eigendom van Bergenbalans en zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de Opdrachtgever en mogen niet door de Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Bergenbalans worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.